Manja slova Veća slova RSS

KONKURS                                                                                                                                                                                   za dodjelu stipendija za školsku 2016/17. godinu

KONKURS                                                                                                                                                                                   za dodjelu stipendija studentima za studijsku 2016/17. godinu

 

 

KONKURS
za dodjelu stipendija za školsku 2014/15. godinu

 

KONKURS
za studente/kinje romske i egipćanske nacionalnosti za dodjelu stipendija za studijsku 2014/15. godinu


REZULTATI PROJEKTA


Projekat: „Stipendiranje i mentorska podrška za studente/studentkinje i učenike/učenice srednjih škola romske i egipćanske nacionalnosti u Crnoj Gori“

Nadovezujući se na dosadašnju međusobnu saradnju, Fond za obrazovanje Roma (REF), Zavod za školstvo (ZZŠ) i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (MLMP), sprovode i realizuju projekat "Stipendiranje i mentorska podrška za studente/studentkinje i učenike/učenice srednjih škola romske i egipćanske nacionalnosti u Crnoj Gori."

Cilj Projekta je da unaprijedi akademski učinak i stepen prelaska romskih i egipćanskih učenika na srednjoškolsko i akademsko obrazovanje i da se održi stopa uspješnog završetka školovanja romskih i egipćanskih učenika koji pohađaju srednje škole i fakultete putem obezbjeđivanja stipendija, mentorskih usluga u okviru škole i uspostavljanjem efikasnog sistema informisanja i monitoringa.

Posebni ciljevi projekta su:

- da se unaprijedi stopa upisa, stopa ostanka i uspješnog završavanja srednjoškolskog obrazovanja za oko 80 učenika Roma i Egipćana upisanih u opšte i stručno-tehničke škole na 8 lokacija u Crnoj Gori;
- da se kroz program stipendiranja podrži minimum 15 studenata romske i egipćanske nacionalnosti na nivou tekuće akademske godine.

Problem participacije učenika romske i egipćanske nacionalnosti u srednjim školama veoma je ozbiljan. Naime, samo 10% učenika romske i egipćanske nacionalnosti koji su završili osnovnu školu nastavlja svoje obrazovanje. Glavni razlozi za to su:

 Loš uspjeh i odsustvovanje sa časova - najbolji indikatori za opasnost od napuštanja škole. Loše ocjene, bez obzira na mogućnosti učenika/ce, mogu da dovedu do njegove/njene frustracije i da smanje njegovu/njenu motivaciju da nastavi školovanje;
 Mala očekivanja od strane nastavnika i profesora, što vodi najprije do demotivacije studenata i učenika romske i egipćanske nacionalnosti, a zatim ima uticaja i na njihovo dalje obrazovanje s obzirom da se od učenika odnosno od studenta zahtijeva manje znanja;
 Roditelji nijesu u mogućnosti da pomognu učenicima da prebrode teškoće tokom školovanja zbog nedostatka obrazovanja, jezičkih barijera, različitih kultura itd. Škole najčešće ne uzimaju u obzir kulturne razlike i ne uspijevaju da identifukuju sredstva za promociju učešća roditelja u obrazovanju učenika/ca romske i egipćanske nacionalnosti;
 Socijalna isključenost – predstavlja teškoće za student/studentkinje i učenika/ce romske i egipćanske nacionalnosti, jer im je teško da se integrišu u školski odnosno akademski život;
 Siromaštvo – roditelji nijesu u poziciji da obezbijede školsku opremu, novac za prevoz, užinu, ekskurzije itd. Određenim roditeljima, takođe, nije cilj da njihova djeca završe školu, tako da su učenici/ce nerijetko obeshrabreni da nastave svoje školovanje;
 Polna dimenzija – djevojke zbog porodičnih i društvenih obaveza najčešće više napuštaju školu i fakultet za razliku od muškaraca;
 Nedostatak monitoringa i mehanizama za podršku;
 Neefikasne zakonske mjere. Zakon se često ne primjenjuje u praksi;
 Diskriminacija i socijalna marginalizacija itd.

Kako bi se postigli ovi ciljevi, tijelo za sprovođenje programa će obezbjediti mjere za jačanje postojeće šeme stipendiranja i obezbijediti mentorsku podršku korisnicima programa.

Nevladina organizacija Fond za obrazovanje Roma (REF), će preuzeti vodeću ulogu u procesu uvođenja i osnaživanja šeme stipendiranja; obezbjeđivaće tehničku pomoć za sprovođenje mjera i aktivnosti, a kao što je to navedeno u projektu. REF će staviti na raspolaganje svoje programe obuka, rukovoditi razvojem programa obuke za mentore i sprovesti odabir neophodnih stručnjaka za obuku.

Dalje, REF će implementirati program tako što će obezbijediti upravljanje, administraciju, tehničku podršku i sveukupnu koordinaciju nad projektom. Pored toga, glavne odgovornosti ove strane potpisnice će biti i organizovanje kampanje i upravljanje procesom stipendiranja (najavljivanje, prikupljanje, plaćanje stipendija).

REF će biti odgovoran za potpisivanje ugovora sa najmanje 80 romskih i egipćanskih učenika/ca srednjih škola tokom prve godine programa, a u okviru perioda od dvije godine za potpisivanje ukupno najmanje 160 ugovora. Godišnji ugovor sa svakim romskim i egipćanskim učenikom/com, stipendistom će predviđati finansijsku podršku učenicima/cama srednjih škola u iznosu koji je naveden u Ugovoru o stipendiranju na mjesečnom nivou tokom perioda od 9 mjeseci po jednoj školskoj godini i studentima/studentkinjama u iznosu koji je naveden u Ugovoru o stipendiranju na mjesečnom nivou tokom perioda od 11 mjeseci po jednoj školskoj godini.
Zavod za školstvo, kao jedna od strana potpisnica će raditi u saradnji sa REF-om. Ove dvije strane potpisnice zajedno predstavljaju programski tim koji je odgovoran za sprovođenje projekta; Zavod za školstvo obezbjeđuje kancelarije i prostor za sastanke timskog osoblja, učestvuje u širenju informacija o projektu i postignutim rezultatima širokoj javnosti. Zavod će biti odgovoran za implementaciju mentorske komponente programa (odabir mentora, obuka mentora, prikupljanje izvještaja od mentora, monitoring rada mentora), a naročito za aktivnosti koje su vezane za praćenje i procjenu kvaliteta aktivnosti.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, kao jedna od strana potpisnica, pruža podršku kod pribavljanja informacija za bazu podataka i učestvuje u promovisanju projekta.

Srednje škole koje imaju romske/egipćanske učenika/ce korisnike programa obezbjeđuju neophodno okruženje za učenje i svu neophodnu logističku i tehničku podršku mentorima i učenicima/cama u organizovanju dodatnih i pripremnih časova; obezbjeđuju prostor za roditeljske sastanke. Blisko sarađuju sa programskim timom i obezbjeđuju prikupljanje podataka za uspostavljanje baze podataka, vrše interno ocjenjivanje rada učenika/ca i mentora. Predstavnici srednjih škola će sarađivati sa programskim timom na njihov zahtjev na unapređivanju kvaliteta programa, razmjeni informacija i izvještavanju.

Lokalne samouprave u kojima se nalaze srednje škole sa romskim/egipćanskim učenicima/cama stipendistima podržavaju projektnu inicijativu i doprinose promociji projekta pred širom javnošću, dok će relevantno osoblje u okviru kancelarija lokalnih samouprava pomagati programskom timu u pribavljanju informacija za bazu podataka i stvarati pozitivnu atmosferu za sprovođenje projekta u okviru lokalne zajednice.

Sve strane potpisnice će učestvovati u razvoju sistema za praćenje i procjenjivanje koji će služiti kao podrška kontrolnim sastancima sa sprovodiocem projekta, mentorima i lokalnim učesnicima kako bi se obezbijedila razmjena informacija, podataka i iskustava tokom sprovođenja projekta. Sistem praćenja i procjenjivanja će takođe uključivati i plan za prikupljanje i organizovanje statističkih i drugih relevantnih informacija za uspostavljanje početnih podataka. Sistem praćenja i procjenjivanja će uključivati i dostavljanje izvještaja.

Aktivnosti vezane za praćenje koje će biti sprovedene uključuju:

 Mapiranje romskih/egipćanskih učenika/ca u srednjim školama i prikupljanje podataka – Zavod za školstvo u saradnji sa REF-om;
 Uspostavljanje baze podataka radi omogućavanja praćenja školskog napretka korisnika stipendija – programski tim kojim upravlja Zavod za školstvo;
 Priprema početnih podataka – dosijei učenika/ca sa podacima o porodici, interesima i prethodnim školskim uspjesima – programski tim u saradnji sa REF-om;
 Priprema plana ličnog razvoja za svakog učenika/cu – sa dugoročnim ciljevima i kratkoročnim planom aktivnosti za svaku godinu na početku školske godine – programski tim;
 Praćenje i procjena nastavnika/ce – mentora, učenika/ce – mentorskog rada – Zavod za školstvo;
 Izvještavanje (o napretku, kvartalno, godišnje, konačno, itd.) – Zavod za školstvo uz podršku programskog tima;
 Kontrolni sastanci sa učesnicima – Zavod za školstvo;
 Procjena programa – spoljni konsultanti.

Sve ove aktivnosti treba da povećaju kapacitete servisa Ministarstva prosvjete Crne Gore i drugih institucija kao što su škole i fakulteti da prihvate ovu programsku šemu, implementiraju je i da ubuduće vrše monitoring i evaluaciju programa čija su ciljna grupa djeca romske i egipćanske nacionalnosti. Nakon što se program završi, sakupljena iskustva će pomoći Ministarstvu prosvjete i drugim relevantnim institucijama da apliciraju za IPA i druge EU fondove kako bi se u budućnosti proširio program.