Мања слова Већа слова РСС

КОНКУРС                                                                                                                                                                                   за додјелу стипендија за школску 2016/17. годину

КОНКУРС                                                                                                                                                                                   за додјелу стипендија студентима за студијску 2016/17. годину

 

 

КОНКУРС
за додјелу стипендија за школску 2014/15. годину

 

КОНКУРС
за студенте/киње ромске и египћанске националности за додјелу стипендија за студијску 2014/15. годину


РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА


Пројекат: „Стипендирање и менторска подршка за студенте/студенткиње и ученике/ученице средњих школа ромске и египћанске националности у Црној Гори“

Надовезујући се на досадашњу међусобну сарадњу, Фонд за образовање Рома (РЕФ), Завод за школство (ЗЗШ) и Министарство за људска и мањинска права (МЛМП), спроводе и реализују пројекат "Стипендирање и менторска подршка за студенте/студенткиње и ученике/ученице средњих школа ромске и египћанске националности у Црној Гори."

Циљ Пројекта је да унаприједи академски учинак и степен преласка ромских и египћанских ученика на средњошколско и академско образовање и да се одржи стопа успјешног завршетка школовања ромских и египћанских ученика који похађају средње школе и факултете путем обезбјеђивања стипендија, менторских услуга у оквиру школе и успостављањем ефикасног система информисања и мониторинга.

Посебни циљеви пројекта су:

- да се унаприједи стопа уписа, стопа останка и успјешног завршавања средњошколског образовања за око 80 ученика Рома и Египћана уписаних у опште и стручно-техничке школе на 8 локација у Црној Гори;
- да се кроз програм стипендирања подржи минимум 15 студената ромске и египћанске националности на нивоу текуће академске године.

Проблем партиципације ученика ромске и египћанске националности у средњим школама веома је озбиљан. Наиме, само 10% ученика ромске и египћанске националности који су завршили основну школу наставља своје образовање. Главни разлози за то су:

 Лош успјех и одсуствовање са часова - најбољи индикатори за опасност од напуштања школе. Лоше оцјене, без обзира на могућности ученика/це, могу да доведу до његове/њене фрустрације и да смање његову/њену мотивацију да настави школовање;
 Мала очекивања од стране наставника и професора, што води најприје до демотивације студената и ученика ромске и египћанске националности, а затим има утицаја и на њихово даље образовање с обзиром да се од ученика односно од студента захтијева мање знања;
 Родитељи нијесу у могућности да помогну ученицима да преброде тешкоће током школовања због недостатка образовања, језичких баријера, различитих култура итд. Школе најчешће не узимају у обзир културне разлике и не успијевају да идентифукују средства за промоцију учешћа родитеља у образовању ученика/ца ромске и египћанске националности;
 Социјална искљученост – представља тешкоће за студент/студенткиње и ученика/це ромске и египћанске националности, јер им је тешко да се интегришу у школски односно академски живот;
 Сиромаштво – родитељи нијесу у позицији да обезбиједе школску опрему, новац за превоз, ужину, екскурзије итд. Одређеним родитељима, такође, није циљ да њихова дјеца заврше школу, тако да су ученици/це неријетко обесхрабрени да наставе своје школовање;
 Полна димензија – дјевојке због породичних и друштвених обавеза најчешће више напуштају школу и факултет за разлику од мушкараца;
 Недостатак мониторинга и механизама за подршку;
 Неефикасне законске мјере. Закон се често не примјењује у пракси;
 Дискриминација и социјална маргинализација итд.

Како би се постигли ови циљеви, тијело за спровођење програма ће обезбједити мјере за јачање постојеће шеме стипендирања и обезбиједити менторску подршку корисницима програма.

Невладина организација Фонд за образовање Рома (РЕФ), ће преузети водећу улогу у процесу увођења и оснаживања шеме стипендирања; обезбјеђиваће техничку помоћ за спровођење мјера и активности, а као што је то наведено у пројекту. РЕФ ће ставити на располагање своје програме обука, руководити развојем програма обуке за менторе и спровести одабир неопходних стручњака за обуку.

Даље, РЕФ ће имплементирати програм тако што ће обезбиједити управљање, администрацију, техничку подршку и свеукупну координацију над пројектом. Поред тога, главне одговорности ове стране потписнице ће бити и организовање кампање и управљање процесом стипендирања (најављивање, прикупљање, плаћање стипендија).

РЕФ ће бити одговоран за потписивање уговора са најмање 80 ромских и египћанских ученика/ца средњих школа током прве године програма, а у оквиру периода од двије године за потписивање укупно најмање 160 уговора. Годишњи уговор са сваким ромским и египћанским учеником/цом, стипендистом ће предвиђати финансијску подршку ученицима/цама средњих школа у износу који је наведен у Уговору о стипендирању на мјесечном нивоу током периода од 9 мјесеци по једној школској години и студентима/студенткињама у износу који је наведен у Уговору о стипендирању на мјесечном нивоу током периода од 11 мјесеци по једној школској години.
Завод за школство, као једна од страна потписница ће радити у сарадњи са РЕФ-ом. Ове двије стране потписнице заједно представљају програмски тим који је одговоран за спровођење пројекта; Завод за школство обезбјеђује канцеларије и простор за састанке тимског особља, учествује у ширењу информација о пројекту и постигнутим резултатима широкој јавности. Завод ће бити одговоран за имплементацију менторске компоненте програма (одабир ментора, обука ментора, прикупљање извјештаја од ментора, мониторинг рада ментора), а нарочито за активности које су везане за праћење и процјену квалитета активности.
Министарство за људска и мањинска права, као једна од страна потписница, пружа подршку код прибављања информација за базу података и учествује у промовисању пројекта.

Средње школе које имају ромске/египћанске ученика/це кориснике програма обезбјеђују неопходно окружење за учење и сву неопходну логистичку и техничку подршку менторима и ученицима/цама у организовању додатних и припремних часова; обезбјеђују простор за родитељске састанке. Блиско сарађују са програмским тимом и обезбјеђују прикупљање података за успостављање базе података, врше интерно оцјењивање рада ученика/ца и ментора. Представници средњих школа ће сарађивати са програмским тимом на њихов захтјев на унапређивању квалитета програма, размјени информација и извјештавању.

Локалне самоуправе у којима се налазе средње школе са ромским/египћанским ученицима/цама стипендистима подржавају пројектну иницијативу и доприносе промоцији пројекта пред широм јавношћу, док ће релевантно особље у оквиру канцеларија локалних самоуправа помагати програмском тиму у прибављању информација за базу података и стварати позитивну атмосферу за спровођење пројекта у оквиру локалне заједнице.

Све стране потписнице ће учествовати у развоју система за праћење и процјењивање који ће служити као подршка контролним састанцима са спроводиоцем пројекта, менторима и локалним учесницима како би се обезбиједила размјена информација, података и искустава током спровођења пројекта. Систем праћења и процјењивања ће такође укључивати и план за прикупљање и организовање статистичких и других релевантних информација за успостављање почетних података. Систем праћења и процјењивања ће укључивати и достављање извјештаја.

Активности везане за праћење које ће бити спроведене укључују:

 Мапирање ромских/египћанских ученика/ца у средњим школама и прикупљање података – Завод за школство у сарадњи са РЕФ-ом;
 Успостављање базе података ради омогућавања праћења школског напретка корисника стипендија – програмски тим којим управља Завод за школство;
 Припрема почетних података – досијеи ученика/ца са подацима о породици, интересима и претходним школским успјесима – програмски тим у сарадњи са РЕФ-ом;
 Припрема плана личног развоја за сваког ученика/цу – са дугорочним циљевима и краткорочним планом активности за сваку годину на почетку школске године – програмски тим;
 Праћење и процјена наставника/це – ментора, ученика/це – менторског рада – Завод за школство;
 Извјештавање (о напретку, квартално, годишње, коначно, итд.) – Завод за школство уз подршку програмског тима;
 Контролни састанци са учесницима – Завод за школство;
 Процјена програма – спољни консултанти.

Све ове активности треба да повећају капацитете сервиса Министарства просвјете Црне Горе и других институција као што су школе и факултети да прихвате ову програмску шему, имплементирају је и да убудуће врше мониторинг и евалуацију програма чија су циљна група дјеца ромске и египћанске националности. Након што се програм заврши, сакупљена искуства ће помоћи Министарству просвјете и другим релевантним институцијама да аплицирају за ИПА и друге ЕУ фондове како би се у будућности проширио програм.