Мања слова Већа слова РССИНИЦИЈАТИВА “МОЈЕ ВРИЈЕДНОСТИ И ВРЛИН Е”

Иницијатива „Моје вриједности и врлине“ покренута је 2015. године у сарадњи Завода за школство и Уницеф-а Црна Гора. Настала је на темељу потребе да ученицима и школама обезбиједимо снажнију подршку да развијају социјалне и емоционалне компетенције на којима се темеље, не само боља академска постигнућа и квалитет школе, него и већи квалитет будућег живота, могућности запошљавања и конструктивног учешћа у друштвеним процесима.


Генерални циљ Иницијативе је континуирано оснаживање васпитне улоге школе и компетенција наставника које код ученика треба да подстакну развој вјештина, вриједности и врлина на којима се темеље академска постигнућа ученика, као и квалитет њиховог будућег живота, рада и учешћа у друштву.

Специфични циљеви су:
• унапређење квалитета постојећег програма за школе (на бази резултата евалуације) како би у још већој мјери стимулисао развој и унапређење социјалних и емоционалних компетенција ученика у основној и средњој школи;
• омогућавање веће доступности програма ученицима различитог узраста (раног адолесцентног и средњег адолесцентног доба), путем ширења Иницијативе;
• континуирано оснаживање компетенција наставника да идентификују и ефективније користе потенцијале процеса наставе и учења за јачање социјалних и емоционалних компетенција ученика;
• осмишљено, систематско праћење и евалуирање утицаја школског програма на ниво развијености социјалних и емоционалних компетенција, како би се сазнања из тог процеса користила за развој будућих, ефективних програма који ће дјеци и младима бити од помоћи да се конструктивно суочавају са изазовима на личном, друштвеном и професионалном плану.Преглед постојећег стања

Управљање пројектним активностима. Три тима реализују различите активности, чији су крајњи исходи у функцији остваривања циљева Иницијативе. Пројектни тим (седам особа) креира садржаје и активности за рад са ученицима, (школски програм), развија материјале за наставнике, креира и изводи обуку за наставнике. Истраживачки тим (двије особе) бави се праћењем и процјењивањем нивоа утицаја пројектних активности на развој социјалних и емоционалних компетенција ученика, као и компетенција школе у цјелини. Консултативни тим (три особе) прати и анализира рад ова два тима и савјетује их, када је то потребно.

Школски програм. Посебно креирани програм, од стране Пројектног тима, експериментално је примијењен у току школске године 2015/2016. у основним школама „Бранко Божовић“ и „Саво Пејановић“ из Подгорице, „Његош“ из Спужа и „Б.Ј. Орландић“ из Бара (шест одјељења ИВ и В разреда, 142 ученика). Програм садржи десет радионица, чије су теме одабране вриједности, врлине и вјештине (ВВВ) које су потребне нашим ученицима, а идентификоване су истраживањем , спроведеним посебно за сврхе овог програма. То су: тимски рад, емпатија, креативност, поштење, самоконтрола, захвалност, толеранција и оптимизам.

Саставни елементи програма су и школске акције, које промовишу ВВВ на нивоу цијеле школе и повезују школу са породицама и локалном заједницом. Трећи елеменат - развој ВВВ у процесу редовне наставе – у овој фази (2016-2018) треба да добије снажнију подршку.

Обука наставника. До сада је обучено двадесет наставника ИВ и В разреда из поменуте четири школе. Израђени су материјали за наставнике (у радној верзији): приручници, преводи референтне литературе, инструменти за праћење напредованај ученика. Обуке се настављају у јуну и августу 2016., јер се Иницијатива шири на ВИ разред, а затим на ИИИ циклус основне школе и на средње школе (2017-2018).

Истраживање. Током цијелог процеса реализације, рађено је вишефазно истраживање, са циљем да се истражи:
- како се данас перципира васпитна улога школе;
- које врлине и вриједности је потребно подстицати код ученика и
- колико је програм утицао на оснаживање социјалних и емоционалних компетенција ученика, односно - васпитне улоге школе у цјелини.

Евалуација је показала значајне ефекте примјене програма (промјене у амбијенту за учење, интеракцијама ученици-наставници, ученици-ученици, укључивање локалне заједнице и др.). То су основни разлози за даљи развој и ширења програма. Посебан резултат је што се васпитна улога наше школе, чије смо кризе веома свјесни, сада документовала аутентичним истраживањем наших васпитних пракси и што су подаци и уочене потребе били основ за конципирање овог програма.

Истраживачки процес значајан је и због развоја бројних инструмената за праћење и евалуацију, који ће бити даље прилагођавани (за старије узрасте основне школе и за средњу школу), а дио инструмената користиће и сами наставници-реализатори у процесу праћења напредовања ученика и одјељења у цјелини.

Једногодишњи процес реализације Иницијативе (2015) утицао је и на повећање свјесности родитеља и заједнице о значају континуираног подстицања социјалних и емоционалних компетенција ученика, и показао да Иницијатива има потенцијал да оснажује сарадњу породице и школе, и школе и локалне заједнице у постизању циља.

Партнерство. Сарадња и размјена искустава Завода за школство са Универзитетом у Бирмингему (Јубилее Центер), као реномираним центром за карактерно образовање, започела је и прије развоја нашег програма, а затим се наставила и фази обуке, а посебно евалуације утицаја програма и идентификовања смјерница за даљи развој Иницијативе и свих њених елемената.

Будуће активности и план рада. Активности које се планирају за период 2016-2018. година имју за циљ одрживост Иницијативе у школама у којима је она већ примијењена (експериментално), као и њено ширење на друге разреде (предметна настава) у истим школама. Такође, ширење Иницијативе означава и њену примјену у шест нових основних школа, као и пробну примјену у средњим школама.

Основне активности којима ће се постићи циљеви одрживости и ширења су:
- унапређивање квалитета постојећег програма за основну школу и свих његових елемената, 
- креирање програма за средњу школу,
- обуке наставника и стручних сарадника(основне, средње школе),
- праћење и евалуација ефеката програма (на различитим нивоима, са одговарајућим методологијама),
- анализа курикулума из перспективе његовог утицаја на развој социјалних и емоционалних компетенција ученика.

Координаторка Иницијативе:
Анђа Бацковић
андја.бацковиц@ззс.гов.ме

Пројектни тим:
Славица Вујовић, Гимназија, Бар
Анђа Бацковић, Завод за школство, Подгорица
Ранка Божовић, Музичка школа, Никшић
Радмила Бајковић, О.Ш. „Б.Ј. Орландић“, Бар
Јадранка Гаврановић, О.Ш. „С. Пејановић“, Подгорица
Ана Ћалов-Прелевић О.Ш. „Б. Божовић“, Подгорица
Татјана Јокић О.Ш. „Његош“, Спуж

Истраживачки тим:
Проф. др АнаПешикан, Филозофски факултет, Београд
мр Зоран Лаловић, Завод за школство, Подгорица

Консултативни тим:
мр Божена Јелушић, гимназија „Д. Киш“, Будва
мр Тамара Милић, Министарство просвјете
мр Радоје Церовић, комуниколог, Подгорица