Мања слова Већа слова РСС
У оквиру Програма међународне развојне сарадње између Републике Словеније и Црне Горе, Завод за школство са Министарством одрживог развоја и туризма и фирмом ЛИМНОС (доо за примијењену екологију) реализују двогодишњи пројекат Екоремедијација као стратегија развоја Црне Горе. У сврху имплементације образовних циљева и техника екоремедијације у образовни систем Црне Горе у Заводу за школство су реализоване сљедеће активности:

1. Анализа предметних програма и наставног плана за предшколско васпитање и образовање и за основно и гимназијско образовање и приједлог мјера са препорукама за уградњу садржаја ЕРМ у постојеће предметне програме.

Анализирајући програме предшколског васпитање и образовање основног и гимназијског образовања закључено је да наш образовни систем пружа могућности да се ови садржаји укључе кроз обевезне и изборне предмета као и кроз ваннаставне активности.
Предложена је и уградња образовних циљева екоремедијације кроз међупредметну област, што у великој мјери доприноси подизању свијести код дјеце о концепту еколошке државе Црне Горе који треба да буде усклађен са економским и социјалним развојем и може постати примјер добре праксе за друге европске и земље у региону.

Ученици постају свјесни усклађивања економског раста и развоја са потребом заштите животне средине. Екоремедијације подстичу и афирмишу кроскурикуларно учење које се огледа кроз истраживања, критичко мишљење и оспособљавање за рјешавање проблема у животној средини. Овакав концепт образовања омогућава формирање компетентних младих људи који су оспособљени за ефикасно и креативно дјеловање у области науке о животној средини.

2. Пружање стручне и логистичке подршку за изгадњу биљног систем за пречишћавање отпадних вода у Основној школи "Радоје Чизмовић" у Озринићима у Никшићу

Биљни систем ће на овој локацији третирати отпадну воду из школе и представља огледни систем који ће поред основне функције служити и као показни примјер за све субјекте који буду имали потребу да питање отпадних вода, али и других врста загађења ријешавају на овај начин. Биљни систем ће бити доступан ученицима основних школа из ближег окружења уз могућност проширења и за потребе едукополигона.

Завод за сколство

Дјеца се на конкретним примјерима упознају са заштитом, очувањем и унапређивањем генетичких и биолошких ресурса, са посебним освртом на еколошко-економске аспекте валоризације и вредновања природних потенцијала.


Практичан рад на полигонима помаже ученицима да стичу трајнија и у пракси примјенљива знања у природном окружењу. На овај начин ученици кроз сопствено искуство схватају значај одрживог развоја црногорског друштва што је један од приоритетних циљева Црне Горе ка приступању ЕУ.


Екоремедијације су процес обнављања животне средине и заштита природних ресурса природним начином. ЕРМ приступи су вишенамјенски, дугорочни и имају друштвено позитивне учинке јер повезују животну средину, економски и друштвени развој (активности су повезане и зато дају конкретне резултате у околини). ЕРМ су одрживи начин развоја. Међу најпознатијим ЕРМ мјерама су:

 биљни прочистачи отпадних вода,
 фиторемедијације за онечишћена земљишта,
 вегетацијске зоне за заштиту водених ресурса,
 тампон зоне за очување биолошке разноликости,
 мјере за ублажавање те заштиту од поплава и суша,
 одрживе санације одлагалишта.Координаторка пројекта Невена Чабрило
+382 20 408 939
невена.цабрило@ззс.гов.ме