Manja slova Veća slova RSS

Crna Gora je jedna od 47 zemalja potpisnica Evropske kulturne konvencije i time učesnica jednog od programa obuke Savjeta Evrope.
Pestaloci je vodeći program obuke Savjeta Evrope namijenjen prije svega nastavnicima, kao i svim zaposlenima u obrazovanju. Program je dobio ime poznatog švajcarskog pedagoga Johana Hajnriha Pestalocija koji je razvio holistički pristup razvoju svih učenikovih sposobnosti. Program obuke se zasniva na principima Pestalocijeve nastave i podstiče razvoj onih metoda nastave i učenja koji mogu da odgovore na individualne potrebe svakog učenika.

Program je jedan od zadataka Upravnog odbora za obrazovanje pri Savjetu Evrope, a čine ga dvije osnovne aktivnosti: Evropske radionice i seminari namijenjeni nastavnicima i Evropski moduli za obuku trenera.

Evropske radionice organizuju zemlje potpisnice Kulturne konvencije. Evropski seminari se održavaju na Akademiji Bad Vildbad u Njemačkoj i Vergeland Centru u Oslu, Norveška. Radionice i seminari su osmišljeni tako da učesnicima omogućavaju da razviju opšte trenerske kompetencije, ali i usavrše posebne stručne oblasti.

Tematska područja kojima Savjet Evrope daje prioritet su:
• obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava
• obrazovanje za interkulturalnost i društveno-kulturalnu raznolikost
• izučavanje istorije
• sjećanje i sprečavanje zločina protiv čovječnosti
• obrazovanje Roma i inkluzija marginalizovanih grupa
• prava djeteta i prevencija nasilja i diskriminacije
• plurilingvizam

Više o ovom progmamu obuke možete naći na sljedećoj internat stranici

http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/home/default_en.asp

Pravila učestvovanja u programu Pestaloci

Prijave za učestvovanje na seminarima, koje potpisuje i ovjerava direktor škole ili obrazovne institucije, kandidat šalje nacionalnom koordinatoru, koji ih proslijeđuje Savjetu Evrope, ili nacionalnom koordinatoru zemlje koja organizuje seminar. Jedna zemlja članica može poslati najviše šest prijava. Odabir vrši nacionalni koordinator iz zemlje koja organizuje seminar imajući u vidu nekoliko kriterijuma:

• planirani broj mjesta
• razlozi za stručno usavršavanje kandidata koje navodi u prijavi (seminar mora biti relevantan za njegov dalji rad)
• prethodno iskustvo kandidata vezano za temu seminara
• mogućnost kandidatata da u svojoj sredini prenese stečeno znanje i iskustvo
• znanje radnog jezika seminara koje mora biti najmanje na nivou B2

Kandidat se može prijaviti na više seminara, ali ima pravo da učestvuje samo na jednom seminaru Pestaloci programa. Ukoliko kandidat pošalje netačne informacije, Savjet Evrope ne garantuje refundaciju putnih troškova.

Nacionalni koordinatori za program obuke Pestaloci za Crnu Goru su:

Nataša PERIĆ
Odsjek za međunarodnu saradnju i odnose s javnošću
ZAVOD ZA ŠKOLSTVO
Vaka Djurovica bb, 81000 PODGORICA
Tel.: ++ 382 20 408 908, Fax: ++ 382 20 408 927
E-mail: natasa.peric@zzs.gov.me

Mr Ljiljana SUBOTIĆ
Odsjek za kontinuirani profesionalni razvoj
ZAVOD ZA ŠKOLSTVO
Luke Tomanovića bb, 82000 TIVAT
Tel.: ++ 382 32 670 100, Mob: ++ 382 67 317 451
E-mail: suboticlj@t-com.me